Navigácia

Kontakt

 • Gymnázium Jozefa Cígera Hronského
  Ulica M. R. Štefánika 1, 038 61 Vrútky
 • +421434282119
  +421434301491 - fax

O našej škole

 

 

Základné informácie pre rodičov a budúcich prvákov od školského roku 2022/2023.

 

Prijímacie konanie v školskom roku 2021/2022

Milí deviataci,

stále váhate a neviete sa rozhodnúť, ktorú strednú školu si vybrať? Je to dôležité rozhodnutie a preto vám chceme ponúknuť základné informácie o našej škole -  viac nájdete v  časti  Prijímacie skúšky, kde nájdete možnosti štúdia na našej škole, vzorové testy, výsledky prijímacieho konania a základné informácie o škole.

 V školskom roku  2022/2023  otvoríme v   študijnom odbore  7902J00 gymnázium  1 prvácku  triedu s počtom žiakov 18.

 Podmienky prijatia: 

» Uchádzači o štúdium absolvujú prijímacie skúšky zo slovenského jazyka a literatúry a z matematiky.

Časť žiakov bude prijatá bez prijímacích skúšok na základe výsledkov Testovania 9 - 90% v každom vyučovacom predmete samostatne. 

Kritériá prijatia sú zverejnené na webovej stránke školy.

Dĺžka štúdia:  4 roky

Forma ukončenia štúdia:   maturitná skúška


Prípravný online kurz pred prijímacími skúškami

Online kurz sa uskutoční cez službu Google Meet. Klkom na link kurzu sa prihlás cez svoj Gmail účet na online hodinu.

12. 4. o 15:00 hod. MATEMATIKA

12.4. o 16:00 hod. SLOVENSKÝ JAZYK A LITERATÚRA


27. 4. o 15:00 hod. MATEMATIKA

27.4. o 16:00 hod. SLOVENSKÝ JAZYK A LITERATÚRA


Dôležité materiály:

1._Základné_inormácie pre rodičov a žiakov ZŠ

2._Potvrdenie rodiča o nastúpeni/ nenastúpení žiaka na SŠ

3._Návratka- výber cudzieho jazyka, NAV/ ETV

4._Odvolanie_proti_rozhodnutiu_riaditeľky školy o neprijatí

https://cloud2a.edupage.org/cloud?z%3ABRyMapI1XaabfidmjkjDcKAG%2B%2BJjR%2FTZmY2vgRAAVC8gaH8YTzV4abln8fhktXMM

Telefón: +421434282119                 Email:  riaditelstvo@spojenaskolavrutky.sk                                         

Fotoúvod

Školský časopis Macejko

Pondelok 8. 8. 2022

Mapa

Návštevnosť

Počet návštev: 3797678

Prezentácia o našom gymnáziu.

Novinky

 • V piatok 10.6.2022 sa uskutočnil Jarný beh mesta Vrútky, na ktorom sa zúčastnili aj študenti 1. a 3. ročníka nášho gymnázia. Všetkým zúčastneným ďakujeme za reprezentáciu a víťazom srdečne blahoželáme.

  Zapísala Mgr. Alena Sereková

  Do fotogalérie bol pridaný nový album Jarný beh mesta Vrútky.

 • Posledné 3 pracovné dni mesiaca máj absolvovali študenti 3. AG triedy Kurz ochrany života a zdravia. Prvý deň kurzu (27.5. 2022) sa študenti spolu s p. Harielom venovali topografii a orientácii v teréne nielen teoreticky, ale aj prakticky.

  Pondelok (30.5.2022) strávili deň s p. Serekovou, kde si zopakovali vedomosti zo zdravotnej prípravy a civilnej ochrany. V druhej polovici dňa sa presunuli do priestorov našej telocvične a tam absolvovali streľbu zo vzduchovej zbrane. Víťazom u chlapcov sa stal Peter Sucháč po rozstrele s Matejom Štrbákom, z dievčat patrilo prvenstvo Lenke Janigovej. Posledný deň kurzu (31.5. 2022) sa študenti opäť s p. Serekovou a p. Repoňovou vybrali na Starý hrad Strečno a krásnu vyhliadku pri Nezbudskej Lúčke. Strávili tam krásny, pohodový a slnečný deň.

 • Oznámenie o konaní druhého kola prijímacieho konania

  Poverená riaditeľka školy oznamuje, že v rámci prijímacieho konania do 1. ročníka v školskom roku 2022/2023 sa uskutoční 2. kolo prijímacích skúšok.

  Počet voľných miest: 3

  Prijímacie skúšky sa budú konať 21. júna 2022 o 8:00 v budove školy.

  Do prijímacieho konania budú zaradení uchádzači, ktorí doručia do 15. júna 2022 riadne vyplnenú prihlášku na adresu školy poštou, elektronicky prostredníctvom EduPage alebo osobne.

  Kritériá prijatia na štúdium sú rovnaké ako v 1. kole prijímacích skúšok.

 • 22. 5. 2022

  Aktualizovali sme modul Prijímacie skúšky

 • Výsledková listina prijímacieho konania pre školský rok 2022/2023

  Zoznam uchádzačov na štvorročné štúdium podľa výsledkov prijímacieho konania:

  Viď poradie prijímacích skúšok

  Zákonný zástupca neplnoletého žiaka(uchádzača) písomne potvrdí strednej škole prijatie na štúdium v termíne od 18. 5. 2022 do 23. 5. 2022.

 • Poverená riaditeľka Spojenej školy na Ulici M. R. Štefánika 1 vo Vrútkach v zmysle

  § 150, ods. 5 Zákona č. 245/2008 Z. z. o výchove a vzdelávaní /školský zákon/

  a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov d á v a študentom

  1 - 3.ročníka o.z. Gymnázium J. C. Hronského

  riaditeľské voľno, a to dňa 23. mája 2022 a 24.mája 2022 z dôvodu maturitných skúšok 4.ročníka Gymnázia J. C. Hronského

  Obedy v ŠJ počas riaditeľského voľna si každý študent odhlasuje individuálne.

 • Poverená riaditeľka Spojenej školy na Ulici M. R. Štefánika 1 vo Vrútkach

  o z n a m u j e

  žiakom 6. - 9. ročníka organizačnej zložky Základná škola a študentom 1. – 3. ročníka

  Gymnázia J. C. Hronského, že budú mať dištančné vzdelávanie a to dňa 18.05.2022

  z dôvodu:

  - Testovanie 5.

  Žiaci ročníkov 1. – 4. sa vyučujú prezenčne podľa svojich rozvrhov, obedy majú zabezpečené

  v školskej jedálni a ŠKD je v prevádzke.

  Obedy v ŠJ počas dištančného vzdelávania si každý žiak odhlasuje individuálne.

Novinky

Kontakt

 • Gymnázium Jozefa Cígera Hronského
  Ulica M. R. Štefánika 1, 038 61 Vrútky
 • +421434282119
  +421434301491 - fax

Fotogaléria