Navigácia

Navigácia

  Zoznam predmetov

  WWWNázovSkratka
  anglický jazyk ANJ
  anglický jazyk 1 ANJ1
  anglický jazyk 2 ANJ2
  biológia BIO
  cvičenia z biológie CVB
  cvičenia z fyziky CVF
  Cvičenia z geografie CVG
  cvičenia z chémie CVC
  cvičenia z matematiky CVM
  dejepis DEJ
  dejiny umenia DEU
  ekológia EKO
  estetika EST
  etická výchova ETV
  francúzsky jazyk FRJ
  francúzsky jazyk 2 FRJ2
  fyzika FYZ
  geografia GEO
  chémia CHE
  informatika INF
  konverzácia v anglickom jazyku KAJ
  konverzácia v nemeckom jazyku KNJ
  konverzácia v ruskom jazyku KRJ
  literárny seminár LIS
  matematika MAT
  multikultúrna výchova MKV
  náboženská výchova evanjelická NAVe
  náboženská výchova katolícka NAVk
  náuka o spoločnosti NOS
  nemecký jazyk NEJ
  nemecký jazyk 1 NEJ1
  nemecký jazyk 2 NEJ2
  občianska náuka OBN
  programovanie PRO
  rozširujúce hodiny ROH
  ruský jazyk RUJ
  ruský jazyk 1 RUJ1
  ruský jazyk 2 RUJ2
  seminár z biológie SEB
  seminár z dejepisu SED
  seminár z fyziky SEF
  seminár z fyziky 1 SEF1
  seminár z fyziky 2 SEF2
  seminár z geografie SEG
  seminár z chémie SCH
  seminár z chémie 1 SCH1
  seminár z chémie 2 SCH2
  seminár z informatiky SEI
  seminár z matematiky SEM
  slovenský jazyk a literatúra SJL
  spoločenskovedný seminár SVS
  správanie SPR
  telesná a športová výchova TSV
  telesná výchova TEV
  umenie a kultúra UMK

  © aScAgenda 2021.0.1246 agenda.skoly.org Stránka aktualizovaná: 09.12.2020

  Novinky

  Kontakt

  • Gymnázium Jozefa Cígera Hronského
   Ulica M. R. Štefánika 1, 038 61 Vrútky
  • +421434282119
   +421434301491 - fax

  Fotogaléria