Navigácia

Navigácia

  • Výsledková listina prijímacieho konania pre školský rok 2022/2023 2. kolo

   Výsledková listina prijímacieho konania pre školský rok 2022/2023 2. kolo

   Zoznam a poradie uchádzačov

  • Jarný beh mesta Vrútky

   V piatok 10.6.2022 sa uskutočnil Jarný beh mesta Vrútky, na ktorom sa zúčastnili aj študenti 1. a 3. ročníka nášho gymnázia. Všetkým zúčastneným ďakujeme za reprezentáciu a víťazom srdečne blahoželáme.  

   Zapísala Mgr. Alena Sereková

   Do fotogalérie bol pridaný nový album Jarný beh mesta Vrútky.

  • Kurz ochrany života a zdravia - KOŽAZ

   Posledné 3 pracovné dni mesiaca máj absolvovali študenti 3. AG triedy Kurz ochrany života a zdravia. Prvý deň kurzu (27.5. 2022) sa študenti spolu s p. Harielom venovali topografii a orientácii v teréne nielen teoreticky, ale aj prakticky. 

   Pondelok (30.5.2022) strávili deň s p. Serekovou, kde si zopakovali vedomosti zo zdravotnej prípravy a civilnej ochrany. V druhej polovici dňa sa presunuli do priestorov našej telocvične a tam absolvovali streľbu zo vzduchovej zbrane. Víťazom u chlapcov sa stal Peter Sucháč po rozstrele s Matejom Štrbákom, z dievčat patrilo prvenstvo Lenke Janigovej. Posledný deň kurzu (31.5. 2022) sa študenti opäť s p. Serekovou a p. Repoňovou vybrali na Starý hrad Strečno a krásnu vyhliadku pri Nezbudskej Lúčke. Strávili tam krásny, pohodový a slnečný deň. 

   Splnili sme tak všetky vytýčené úlohy a ciele a považujeme tým KOŽAZ za úspešný. 

   Zapísala Mgr. Alena Sereková, vedúca kurzu. 

   Do fotogalérie bol pridaný nový album KOŽAZ.

  • Oznámenie o konaní druhého kola prijímacieho konania

   Oznámenie o konaní druhého kola prijímacieho konania

   Poverená riaditeľka školy oznamuje,  že v rámci prijímacieho konania do 1. ročníka v školskom roku 2022/2023 sa uskutoční 2. kolo prijímacích skúšok.

   Počet voľných miest: 3 

    

   Prijímacie skúšky sa budú konať 21. júna 2022 o 8:00 v budove školy. 

   Do prijímacieho konania budú zaradení uchádzači, ktorí doručia do 15. júna 2022 riadne vyplnenú prihlášku na adresu školy poštou, elektronicky prostredníctvom EduPage alebo osobne.

   Kritériá prijatia na štúdium sú rovnaké ako v 1. kole prijímacích skúšok.

   Pozvánky  na prijímacie skúšky budú poslané prostredníctvom EduPage.

   Výsledky budú zverejnené 21. 6. 2022 na dverách budovy školy a na stránke: https://gymvrutky.edupage.org/

    

  • 22. 5. 2022

   Aktualizovali sme modul Prijímacie skúšky

  • Výsledková listina prijímacieho konania pre školský rok 2022/2023

   Výsledková listina prijímacieho konania pre školský rok 2022/2023

    Zoznam uchádzačov na štvorročné štúdium podľa výsledkov prijímacieho konania:

   Viď poradie prijímacích skúšok

    

    

    

   Zákonný zástupca neplnoletého žiaka(uchádzača) písomne potvrdí strednej škole prijatie na štúdium v termíne od 18. 5. 2022 do 23. 5. 2022.

    

    

  • Riaditeľské voľno v dňoch 23.-24.5.2022

   Poverená riaditeľka Spojenej školy na Ulici M. R. Štefánika 1 vo Vrútkach v zmysle

           §  150, ods. 5 Zákona č. 245/2008 Z. z. o výchove a vzdelávaní /školský zákon/    

           a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov   d á v a  študentom  

           1 - 3.ročníka o.z.  Gymnázium J. C. Hronského

    

   riaditeľské voľno, a to dňa 23. mája 2022 a 24.mája 2022  z dôvodu maturitných skúšok 4.ročníka Gymnázia J. C. Hronského

    

           Obedy v ŠJ počas riaditeľského voľna si každý študent odhlasuje individuálne.

    

    

                                                                                     Mgr. Beáta  P i v a r č i o v á,v.r.

                 poverená riaditeľka školy

  • Dištančné vzdelávanie študentov 1.-3. ročníka- 18.5.2022

   Poverená riaditeľka Spojenej školy na Ulici M. R. Štefánika 1 vo Vrútkach

    

                                                                       o z n a m u j e

    

           žiakom 6. - 9. ročníka organizačnej zložky Základná škola a študentom 1. – 3. ročníka   

           Gymnázia J. C. Hronského, že budú mať dištančné vzdelávanie a to dňa 18.05.2022

           z dôvodu:

   - Testovanie 5.

    

          Žiaci ročníkov 1. – 4. sa vyučujú prezenčne podľa svojich rozvrhov, obedy majú zabezpečené   

          v školskej jedálni a ŠKD je v prevádzke.

    

          Obedy v ŠJ počas dištančného vzdelávania si každý žiak odhlasuje individuálne.

    

    

                                                                                         Mgr.Beáta Pivarčiová v.r.

                                                                                       poverená riaditeľka školy

  • Deň narcisov

  • Pre teba len kvapka, pre druhého život

  • Dištančné vzdelávanie

   Poverená riaditeľka Spojenej školy na Ulici M. R. Štefánika 1 vo Vrútkach

    

                                                                       o z n a m u j e

    

           žiakom 5. - 9. ročníka organizačnej zložky Základná škola a študentom 3. – 4. ročníka Gymnázia J. C. Hronského, že budú mať dištančné vzdelávanie a to dňa 02.05.202 z dôvodu:

    

   - prijímacích skúšok do 1.roč.Gymnázia J.C.Hronského.

    

          Žiaci 1. – 4.ročníka ZŠ sa vyučujú prezenčne podľa svojich rozvrhov, obedy majú zabezpečené   

          v školskej jedálni a ŠKD je v prevádzke.

    

          Obedy v ŠJ počas dištančného vzdelávania si každý žiak odhlasuje individuálne.

    

    

                                                                                         Mgr.Beáta Pivarčiová v.r.

                                                                                       poverená riaditeľka školy

  • Riaditeľské voľno

   Poverená riaditeľka Spojenej školy na Ulici M. R. Štefánika 1 vo Vrútkach v zmysle §  150, ods. 5 Zákona č. 245/2008 Z. z. o výchove a vzdelávaní /školský zákon/ a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov   dáva  študentom 1. -  4. ročníka  o.z.  Gymnázia J.C.Hronského

    

   riaditeľské voľno, a to dňa 09. mája 2022- pondelok  z dôvodu organizačného

            zabezpečenia prijímacích skúšok do Gymnázia J.C. Hronského

    

           Obedy v ŠJ počas riaditeľského voľna si každý študent odhlasuje individuálne.

    

                                                                                     Mgr. Beáta  P i v a r č i o v á, v.r.

                                                                                       poverená riaditeľka školy

  • Oznam-rúška/respirátory v škole.

   Oznam-rúška/respirátory v škole.

   Vážení rodičia, milí žiaci

   vzhľadom na zlepšujúci sa vývoj epidemickej situácie COVID-19 Vám chceme dať do pozornosti, že od štvrtka 21. apríla 2022 sa zmiernia opatrenia v oblasti prekrytia dýchacích ciest a domácej karantény úzkych kontaktov.

   Na základe Vyhlášky ÚVZ SR č. 32/2022, ktorou sa nariaďujú opatrenia pri ohrození verejného zdravia k povinnosti prekrytia horných dýchacích ciest, sa ruší povinnosť prekrytia horných dýchacích ciest  použitím respirátora / rúška v spoločných priestoroch školy a školského zariadenia.

   Na základe Vyhlášky ÚVZ SR č. 33/2022, ktorou sa nariaďujú opatrenia pri ohrození verejného zdravia k izolácií osôb pozitívnych na ochorenie COVID-19 a karanténe osôb, ktoré prišli do úzkeho kontaktu s osobou pozitívnou na ochorenie COVID-19, po úzkom kontakte s osobou pozitívnou na ochorenie COVID-19 nebude potrebné nastúpiť automaticky do karantény.

   Tieto informácie a zmeny budú detailnejšie popisované v manuáli ŠKOLSKÝ SEMAFOR. 

   O všetkých zmenách Vás budeme informovať .

   Vedenie školy

  • Okresné kolo v bedmintone študentov SŠ.

   Dňa 7.4.2022 sa po dlhej covidovej prestávke uskutočnilo Okresné kolo v bedmintone študentov SŠ. Na tomto podujatí našu školu reprezentovalo jedno družstvo študentiek v zložení Natália Jursová a Júlia Juríková a dve družstvá študentov v zložení Ján Mužila a Samuel Húska a Adam Lilge a Michal Bartejs. V kategórii chlapcov bojovalo 12 družstiev a v kategórii dievčat 6 družstiev. Všetci odohrali množstvo zápasov, štvorhry aj dvojry.  Hoci sme sa neumiestnili a zo skupín nepostúpili do finále, chalani a baby podali super výkony. Domov si odniesli množstvo hráčskych skúseností.  Verím, že nás opäť budú reprezentovať aj v budúcom školskom roku. Všetkým zúčastneným ďakujem.

   Mgr. Alena Sereková, vyučujúca TŠV

    

   Do fotogalérie bol pridaný nový album Okresné kolo v bedmintone študentov SŠ. .

  • Inštruktážne informácie: karanténa žiaka, návrat žiaka do školy

  • Výber voliteľných predmetov pre budúci štvrtý ročník

    Výber voliteľných predmetov pre budúci štvrtý ročník

   V záverečných dvoch ročníkoch štúdia žiaci GJCH Vrútky študujú voliteľné predmety podľa vlastného záujmu, ktoré si vyberajú zo zoznamu:

   Voliteľné predmety v školskom roku 2022/2023 pre budúci 4. ročník

   Aktualizujú, upresňujú a prihlasujú sa súčasní tretiaci /III.AG/

   Viac informácií v nasledujúcom dokumente.  Čítaj ďalej:

  • Výber voliteľných predmetov pre budúci tretí ročník

   Výber voliteľných predmetov pre budúci tretí ročník

   V záverečných dvoch ročníkoch štúdia žiaci GJCH Vrútky študujú voliteľné predmety podľa vlastného záujmu, ktoré si vyberajú zo zoznamu:

   Voliteľné predmety v školskom roku 2022/2023 pre budúci 3. ročník

   Prihlasujú sa súčasní druháci /II.AG/

   Viac informácií v nasledujúcom dokumente.  Čítaj ďalej:

  Novinky

  Kontakt

  • Gymnázium Jozefa Cígera Hronského
   Ulica M. R. Štefánika 1, 038 61 Vrútky
  • +421434282119
   +421434301491 - fax

  Fotogaléria