• Gymnázium Jozefa Cígera Hronského

    •                                                                         

     GYMNÁZIUM JOZEFA CÍGERA HRONSKÉHO

                  organizačná zložka Spojenej školy, Ulica M.R. Štefánika 1, Vrútky

          Pred vyše päťdesiatimi siedmimi rokmi dostala vrútocká stredná škola  do vienka  budúcnosť. Nepremrhala svoju šancu a úspešne sa naďalej rozvíjala a rozvíja . Škola sa v septembri 2015 presťahovala do centra Vrútok, kde tvorí  organizačnú zložku Spojenej školy Ul. M.R.Štefánika 1. Je dobre dostupná rovnako autobusmi  MHD, ako i vlakovou  a prímestskou dopravou. Tento fakt vytvára predpoklady pre dostupnosť školy nielen v meste, ale i pre mimo vrútockých študentov.

         Študenti vrútockého gymnázia majú ciele, pedagógovia im pomáhajú pri hľadaní cesty na ich dosiahnutie.  Optimálne spojenie záujmov študentov a profesionality pedagógov prináša úspechy nielen na rôznych okresných, regionálnych i celoslovenských vedomostných, tvorivých i športových súťažiach a olympiádach, ale naši študenti sa zúčastňujú aj spoločenských a kultúrnych podujatí a taktiež rozvíjajú charitatívnu činnosť ako pomocníci pri celoslovenských dobročinných zbierkach.

         Výzvou pre školu bola implementácia projektu s názvom Vzdelávajme po novom, ktorý umožnil zaviesť do vzdelávacieho procesu nové metódy a formy výučby a zároveň významnou mierou dopomohol k zlepšeniu vybavenosti učební modernými didaktickými prostriedkami a výpočtovou technikou. Všetky učebne sú vybavené počítačom, dataprojektorom a interaktívnou tabuľou.

          Menší počet študentov školy umožňuje vo väčšej miere uplatniť individuálny prístup k žiakom  – študenti i učitelia sa navzájom všetci poznajú, udržujú nielen profesionálne ale i priateľské vzťahy, majú čas na vzájomnú komunikáciu. V centre pozornosti je žiak ako človek, ako individualita so svojimi názormi, pocitmi a potrebami.

        V posledných rokoch škola venuje zvýšenú pozornosť deťom s vývinovými poruchami učenia. Spolupracuje s Centrami pedagogicko-psychologického poradenstva a prevencie v regióne. Na škole úspešne zmaturovali žiaci s vývinovými poruchami učenia (dysgrafici, dyslektici ,autistický žiak). Pozitívom školy je možnosť konzultácie so školským psychológom priamo v škole.

        Školský vzdelávací program rešpektuje  podstatu gymnázia ako všeobecnovzdelávacej inštitúcie, pričom je prispôsobený potrebám študentov. Osobnostnú profiláciu žiakov podľa ich individuálnych požiadaviek umožňuje skladba (výber) voliteľných predmetov v 3. - 4. ročníku. Voliteľné predmety a semináre sú zárukou  adekvátnej prípravy žiaka nielen na maturitnú skúšku, ale  podporujú i rozvíjanie  zručností a kompetencií potrebných pre  praktický život.

         Študenti si môžu vybrať z troch cudzích jazykov: anglický jazyk, nemecký jazyk a ruský jazyk. Vyučujúci využívajú v týchto predmetoch moderné vyučovacie metódy, akým je napríklad vyučovanie pomocou počítačov a programu  e - learning.

        Vyučovanie prebieha v kmeňových triedach a odborných učebniach. Študentom sú k dispozícii multimediálne učebne a  laboratóriá fyziky, chémie, biológie, počítačom podporované prírodovedné laboratórium, učebne informatiky a cudzích jazykov.

     Študijný odbor:

     »    7902J gymnázium

     Dĺžka štúdia:

     »    4 roky

     Podmienky prijatia:

     »    bez prijímacích skúšok na základe výsledkov monitoru

     »    žiaci s vývinovými poruchami učenia prijatí s vyjadrením psychologickej poradne

     »    žiaci robia prijímacie skúšky zo slovenského jazyka a literatúry a z matematiky 

     Forma ukončenia štúdia:

     »    maturitná skúška (i študenti  s vývinovými poruchami učenia)

     Iné možnosti:

     »    v odôvodnených prípadoch možnosť individuálneho štúdia (talentovaní žiaci, športovci, deti s vývinovými poruchami učenia)

     »    zapájanie sa do medzinárodných študentských projektov

     »    zapájanie sa do charitatívnych činností

     »    individuálny prístup k integrovaným žiakom

     »   aktívny študentský život – študentský ples, pasovací večierok, vianočné akadémie, exkurzie do zahraničia (Rakúsko, Poľsko),  odborné exkurzie po Slovensku (návšteva divadelných predstavení, historických pamiatok)

     »    organizovanie geograficko-biologickej terénnej praxe pre žiakov 1. ročníka so zameraním na aplikáciu teoretických poznatkov v praxi a teréne

     »    realizácia praktického a projektového vyučovania

     »    olympiády v cudzích jazykoch a prírodovedných predmetoch

     »    reprezentácia školy v športových súťažiach v rámci okresu a kraja, spolupráca so Slovenskou asociáciou športu

     »    možnosť výhodne získať certifikát maséra

      

     »    žiaci majú možnosť stravovať sa v školskej jedál (výber z dvoch jedál)

      

      v škole je aj automat na studené nápoje a občerstvenie