Navigácia

Navigácia

  Naša škola

  Gymnázium Jozefa Cígera Hronského

                                                                          

  GYMNÁZIUM JOZEFA CÍGERA HRONSKÉHO

               organizačná zložka Spojenej školy, Ulica M.R. Štefánika 1, Vrútky

       Pred vyše päťdesiatimi siedmimi rokmi dostala vrútocká stredná škola  do vienka  budúcnosť. Nepremrhala svoju šancu a úspešne sa naďalej rozvíjala a rozvíja . Škola sa v septembri 2015 presťahovala do centra Vrútok, kde tvorí  organizačnú zložku Spojenej školy Ul. M.R.Štefánika 1. Je dobre dostupná rovnako autobusmi  MHD, ako i vlakovou  a prímestskou dopravou. Tento fakt vytvára predpoklady pre dostupnosť školy nielen v meste, ale i pre mimo vrútockých študentov.

      Študenti vrútockého gymnázia majú ciele, pedagógovia im pomáhajú pri hľadaní cesty na ich dosiahnutie.  Optimálne spojenie záujmov študentov a profesionality pedagógov prináša úspechy nielen na rôznych okresných, regionálnych i celoslovenských vedomostných, tvorivých i športových súťažiach a olympiádach, ale naši študenti sa zúčastňujú aj spoločenských a kultúrnych podujatí a taktiež rozvíjajú charitatívnu činnosť ako pomocníci pri celoslovenských dobročinných zbierkach.

      Výzvou pre školu bola implementácia projektu s názvom Vzdelávajme po novom, ktorý umožnil zaviesť do vzdelávacieho procesu nové metódy a formy výučby a zároveň významnou mierou dopomohol k zlepšeniu vybavenosti učební modernými didaktickými prostriedkami a výpočtovou technikou. Všetky učebne sú vybavené počítačom, dataprojektorom a interaktívnou tabuľou.

       Menší počet študentov školy umožňuje vo väčšej miere uplatniť individuálny prístup k žiakom  – študenti i učitelia sa navzájom všetci poznajú, udržujú nielen profesionálne ale i priateľské vzťahy, majú čas na vzájomnú komunikáciu. V centre pozornosti je žiak ako človek, ako individualita so svojimi názormi, pocitmi a potrebami.

     V posledných rokoch škola venuje zvýšenú pozornosť deťom s vývinovými poruchami učenia. Spolupracuje s Centrami pedagogicko-psychologického poradenstva a prevencie v regióne. Na škole úspešne zmaturovali žiaci s vývinovými poruchami učenia (dysgrafici, dyslektici ,autistický žiak). Pozitívom školy je možnosť konzultácie so školským psychológom priamo v škole.

     Školský vzdelávací program rešpektuje  podstatu gymnázia ako všeobecnovzdelávacej inštitúcie, pričom je prispôsobený potrebám študentov. Osobnostnú profiláciu žiakov podľa ich individuálnych požiadaviek umožňuje skladba (výber) voliteľných predmetov v 3. - 4. ročníku. Voliteľné predmety a semináre sú zárukou  adekvátnej prípravy žiaka nielen na maturitnú skúšku, ale  podporujú i rozvíjanie  zručností a kompetencií potrebných pre  praktický život.

      Študenti si môžu vybrať z troch cudzích jazykov: anglický jazyk, nemecký jazyk a ruský jazyk. Vyučujúci využívajú v týchto predmetoch moderné vyučovacie metódy, akým je napríklad vyučovanie pomocou počítačov a programu  e - learning.

     Vyučovanie prebieha v kmeňových triedach a odborných učebniach. Študentom sú k dispozícii multimediálne učebne a  laboratóriá fyziky, chémie, biológie, počítačom podporované prírodovedné laboratórium, učebne informatiky a cudzích jazykov.

  Študijný odbor:

  »    7902J gymnázium

  Dĺžka štúdia:

  »    4 roky

  Podmienky prijatia:

  »    bez prijímacích skúšok na základe výsledkov monitoru

  »    žiaci s vývinovými poruchami učenia prijatí s vyjadrením psychologickej poradne

  »    žiaci robia prijímacie skúšky zo slovenského jazyka a literatúry a z matematiky 

  Forma ukončenia štúdia:

  »    maturitná skúška (i študenti  s vývinovými poruchami učenia)

  Iné možnosti:

  »    v odôvodnených prípadoch možnosť individuálneho štúdia (talentovaní žiaci, športovci, deti s vývinovými poruchami učenia)

  »    zapájanie sa do medzinárodných študentských projektov

  »    zapájanie sa do charitatívnych činností

  »    individuálny prístup k integrovaným žiakom

  »   aktívny študentský život – študentský ples, pasovací večierok, vianočné akadémie, exkurzie do zahraničia (Rakúsko, Poľsko),  odborné exkurzie po Slovensku (návšteva divadelných predstavení, historických pamiatok)

  »    organizovanie geograficko-biologickej terénnej praxe pre žiakov 1. ročníka so zameraním na aplikáciu teoretických poznatkov v praxi a teréne

  »    realizácia praktického a projektového vyučovania

  »    olympiády v cudzích jazykoch a prírodovedných predmetoch

  »    reprezentácia školy v športových súťažiach v rámci okresu a kraja, spolupráca so Slovenskou asociáciou športu

  »    možnosť výhodne získať certifikát maséra

   

  »    žiaci majú možnosť stravovať sa v školskej jedál (výber z dvoch jedál)

   

   v škole je aj automat na studené nápoje a občerstvenie

   

   

  Novinky

  Kontakt

  • Gymnázium Jozefa Cígera Hronského
   Ulica M. R. Štefánika 1, 038 61 Vrútky
  • +421434282119
   +421434301491 - fax

  Fotogaléria