• Základné informácie

    • Výchovné a kariérne poradenstvo

     pre študentov Gymnázia J. C. Hronského

     Výchovná poradkyňa

     Mgr. Jana Repoňová
     zborovňa

     Konzultačné hodiny

     UTOROK    11:35 – 12:20


     Kariérová poradkyňa

     Mgr. Miroslava Fegyesová
     zborovňa

     Konzultačné hodiny

     UTOROK    11:30 – 13:30

      

     Možnosť konzultácie v iný deň je potrebné dohodnúť osobne alebo prostredníctvom

     e- mailu: janareponova@spojenaskolavrutky.sk

                              miroslavafegyesova@spojenaskolavrutky.sk

      

      

     Činnosť výchovnej a kariérovej poradkyne:

     • poradenská činnosť – poradenstvo v otázkach výchovy a vzdelávania, profesijnej orientácie a v oblasti prevencie delikventného a problémového vývinu deti a mládeže,
     • konzultačná činnosť – zameraná na poskytovanie konzultácií žiakom a ich zákonným zástupcom pri riešení výchovných a vzdelávacích problémov, poskytovanie informácií o formách štúdia na stredných a vysokých školách a možnostiach voľby povolania,
     • koordinačná činnosť – zameraná na prepojenie školy s poradenskými zariadeniami a inými odbornými zariadeniami zaoberajúcimi sa starostlivosťou o deti a mládež a poskytovanie metodickej pomoci pedagogickým zamestnancom.

     Žiaci, voľbu povolania a správne rozhodnutie ďalšieho štúdia na vysokej škole Vám uľahčia cesty svetom povolaní na internetových stránkach: